CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018
Tao slide anh voi jQuery Cycle
KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP SGK CŨ

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO LONG ĐIỀN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:    20     /THCSNTĐ                                  Phước Tỉnh, ngày 17 tháng 8 năm 2011.

 

V/v: Vận động quyên góp sách

       và sử dụng sách giáo khoa cũ

 

 

Kính gửiGVCN, các bộ phận, các đoàn thể.

1
Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.