CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018
Tao slide anh voi jQuery Cycle
KẾ HOẠCH TẬP HUẤN 2011-PHÒNG GIÁO DỤC
KẾ HOẠCH TẬP HUẤN 2011-PHÒNG GIÁO DỤC

Cập nhật lúc: 15:00:22 - 20/02/2012

 

UBND HUYỆN LONG ĐIỀN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số: 335  /PGDĐT-TPT                                           Long Điền, ngày 25  tháng 8  năm 2011

V/v tập huấn, bồi dưỡng hè 2011 

 

 

            Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường THCS

Thực hiện công văn số 642/SGDĐT-GDTrH ngày 26/7/2011 về việc tập huấn, bồi dưỡng hè 2011 cho Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên THCS; Phòng GDĐT triển khai Kế hoạch bồi dưỡng tập huấn hè cho cán bộ quản lí và giáo viên THCS như sau:

I. BỒI DƯỠNG VỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG THCS.

1. Mục đích yêu cầu:

a) Tập huấn cho GV và CBQLCSGD về công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường THCS, chia sẻ những kinh nghiệm hay, những bài học tốt để áp dụng vào thực tế góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục.

b) Qua đợt tập huấn giúp GV và CBQLCSGD hiểu được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm; Những kỹ năng cần thiết đối với người giáo viên chủ nhiệm trong trường THCS.

2. Nội dung:

a) Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm.

b) Những kỹ năng cần thiết đối với người giáo viên chủ nhiệm trong trường THCS.

3. Đối tượng tập huấn:

Phó Hiệu trưởng và GVCN. Hiệu trưởng lập Danh sách CB, GV tham dự lớp tập huấn và mail về cho T. Hoàng (hạn chót ngày 29/8/2011).

Lưu ý : Khi tham dự nộp Danh sách cho Ban tổ chức lớp (có chữ ký và đóng mộc)

4. Hình thức, thời gian, địa điểm:

- Tập huấn tập trung, 01 ngày 01/9/2011.

- Tại Trường THCS Văn Lương: CB, GV các trường THCS Văn Lương, Huỳnh Tịnh Của, Phạm Hữu Chí, Văn Lương. (75 người)

- Tại Trường THCS Nguyễn Thị Định: CB, GV các trường Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Định, Trần Nguyên Hãn.( 117 người)

- Tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ: CB, GV các trường Nguyễn Công Trứ, Phạm Hồng Thái.( 70 người)

5. Báo cáo viên, tài liệu:

a) Báo cáo viên: Giáo viên cốt cán tham dự lớp tập huấn của Sở ngày 01-02/8/2011 tại trường THPT Bà Rịa.

b) Tài liệu: Các trường THCS Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Huệ, Nguyễn Thị Định, Phạm Hồng Thái tự liên hệ với Thầy Văn Gia Bửu (Phó Hiệu trưởng THCS Trần Nguyên Hãn) để đăng ký photocopy tài liệu; các trường THCS Mạc Đĩnh Chi, Huỳnh Tịnh Của tự liên hệ với cô Nguyễn Kim Hồng (Tổ trưởng THCS Văn Lương) để đăng ký photocopy tài liệu; đảm bảo cho CB, GVCN có đủ tài liệu để nghiên cứu và học tập.

II. BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, GIÁO VIÊN VỀ CÔNG TÁC TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

1. Mục đích, yêu cầu:

a) Tập huấn cho GV và CBQLGD về vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của người tổ trưởng chuyên môn; quản lý, phát triển đội ngũ và xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn.

b) Qua đợt tập huấn giúp người tổ trưởng chuyên môn có phương pháp và các kỹ năng cần thiết để điều hành tổ, nhóm chuyên môn đạt chất lượng và hiệu quả cao trong quá trình đổi mới giáo dục.

2. Nội dung:

a) Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của người tổ trưởng chuyên môn.

b) Quản lý, phát triển đội ngũ và xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn.

3. Đối tượng tập huấn:

Tất cả Phó Hiệu trưởng và toàn bộ Tổ trưởng CM, Tổ phó CM. Hiệu trưởng lập Danh sách CB, GV tham dự lớp tập huấn và mail về cho T. Hoàng (hạn chót ngày 29/8/2011).

Lưu ý : Khi tham dự nộp Danh sách cho Ban tổ chức lớp (có chữ ký và đóng mộc)

4. Hình thức, thời gian, địa điểm:

Tập huấn tập trung, 01 ngày 10/9/2011(Khai mạc lúc 7h30 ngày 10/9/2011), tại trường THCS Nguyễn Thị Định. (120 người)

5. Báo cáo viên, tài liệu:

a) Báo cáo viên: Các tổ trưởng chuyên môn cốt cán tham dự lớp tập huấn của Sở ngày 03,04/8/2011 tại THCS Long Toàn.

b) Tài liệu: Phòng GD&ĐT sẽ mail về cho các trường tự in và photocopy CB, GV.

III. BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC, GIÁO VIÊN VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC HOÀ NHẬP HỌC SINH KHUYẾT TẬT CẤP THCS.

1. Mục đích, yêu cầu:

a) Tập huấn cho GV và CBQLCSGD về giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật.

b) Qua đợt tập huấn giúp Cán bộ quản lý, giáo viên có phương pháp và các kỹ năng cần thiết để giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật.

2. Nội dung:

a) Quan điểm, bản chất, quy trình giáo dục hoà nhập, hỗ trợ giáo dục hoà nhập, dạy học có hiệu quả học sinh khuyết tật, các kỹ năng đặc thù dạy học hoà nhập học sinh khuyết tật.

b) Kỹ năng phát hiện, xác định khả năng và nhu cầu đa dạng của học sinh khuyết tật; thiết kế, thực hiện các hoạt động dạy và học cho học sinh khuyết tật trong môi trường hoà nhập; thiết kế và tổ chức các hoạt động bồi dưỡng về giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật.

3. Đối tượng tập huấn:

Phó hiệu trưởng THCS phụ trách chuyên môn, 4 giáo viên cốt cán. Hiệu trưởng lập Danh sách CB, GV tham dự lớp tập huấn và mail về cho T. Hoàng (hạn chót ngày 29/8/2011).

Lưu ý : Khi tham dự nộp Danh sách cho Ban tổ chức lớp (có chữ ký và đóng mộc)

4. Hình thức, thời gian, địa điểm:

Tập huấn tập trung, 01 ngày 17/9/2011(Khai mạc lúc 7h30 ngày 17/9/2011), tại trường THCS Văn Lương.(50 người)

5. Báo cáo viên, tài liệu:

a) Báo cáo viên: Các giáo viên cốt cán tham dự lớp tập huấn của Sở ngày 11,12/8/2011 tại THPT Bà Rịa.

b) Tài liệu: Các trường THCS Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thị Định, Trần Nguyên Hãn tự liên hệ với Thầy Nguyễn Minh Đức (Phó Hiệu trưởng THCS Phạm Hồng Thái) để đăng ký photocopy tài liệu; các trường THCS Mạc Đĩnh Chi, Huỳnh Tịnh Của tự liên hệ với cô Nguyễn Thị Thoa (Tổ trưởng THCS Phạm Hữu Chí) để đăng ký photocopy tài liệu; đảm bảo cho CB, GVCN có đủ tài liệu để nghiên cứu và học tập.

IV. BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ GIÁO VIÊN CẤP THCS.

1. Mục đích, yêu cầu:

a) Tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục và giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành cho cán bộ quản lý giáo dục, Hiệu trưởng, giáo viên tất cả các trường THCS.

b) Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2. Nội dung:

a) Tiếp tục mở rộng triển khai thực hiện chuyên đề “Trường THCS tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học”.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp quản lý và đổi mới phương pháp dạy học các bộ môn ở trường THCS, phân tích, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

c) Đẩy mạnh công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nội dung Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3. Đối tượng tập huấn:

Toàn thể CB, GV của trường.

4. Hình thức, thời gian, địa điểm:

Tập huấn tập trung, 01 ngày, từ 26-30/9/2011 tại mỗi trường THCS .

5. Báo cáo viên, tài liệu:

a) Báo cáo viên: Hiệu trưởng ( Phó Hiệu trưởng), Tổ trưởng chuyên môn cốt cán của từng trường tham dự lớp tập huấn của Sở .

b) Tài liệu: Trường tự photocopy đảm bảo cho mỗi GV có tài liệu tham khảo và học tập.

Ngày 30/9/2011: Các trường Báo cáo Tổng kết, đánh giá kết quả bồi dưỡng tại các đơn vị, báo cáo Phòng GD bằng văn bản.

 

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, lập danh sách CB, GV tham gia tập huấn theo từng nội dung trên theo mẫu đính kèm  và gửi về phòng Giáo dục (người nhận: Ông Nguyễn Thanh Hoàng - chuyên viên phòng GD&ĐT) và gửi qua Email: nguyenthanhhoang1970@yahoo.com.vn trước ngày 29/8/2011./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                       KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên (để t/h);                                                                         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Sở GDĐT(để b/c);                                                                                            

- Lưu: VT, TPT.                                                                                                        (Đã ký)

 

 

                                      

 

 

 

                                      Đặng Ngọc Thái
MẪU ĐÍNH KÈM

(Lập trên Excel)

 

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ GIÁO VIÊN THAM DỰ TẬP HUẤN

Công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường THCS

Đơn vị: .................................................................................................

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Dạy môn

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Hiệu trưởng

                                                                                                  (ký và ghi họ tên)

 

 

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ GIÁO VIÊN THAM DỰ TẬP HUẤN

Công tác tổ trưởng chuyên môn

 

Đơn vị: .................................................................................................

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Hiệu trưởng

                                                                                                  (ký và ghi họ tên)

 

 

 

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ GIÁO VIÊN THAM DỰ TẬP HUẤN

về giáo dục hoà nhập, HS khuyết tật

 

Đơn vị: ...............................................................................................

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

                                                                                                            Hiệu trưởng

                                                                                                  (ký và ghi họ tên

Theo nguồn tin ( Phòng GD&ĐT huyện Long Điền )

Có thể bạn quan tâm
HỌP LIÊN NGÀNH VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC Họp bàn biện pháp khắc phục tình trạng HS bỏ học, vấn đề dạy thêm, học thêm,v.v...
Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.