CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018
Tao slide anh voi jQuery Cycle
KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP SGK CŨ
KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP SGK CŨ

Cập nhật lúc: 14:58:59 - 20/02/2012

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO LONG ĐIỀN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:    20     /THCSNTĐ                                  Phước Tỉnh, ngày 17 tháng 8 năm 2011.

 

V/v: Vận động quyên góp sách

       và sử dụng sách giáo khoa cũ

 

 

Kính gửiGVCN, các bộ phận, các đoàn thể.

Thực hiện theo công văn số 395/SGDĐT-KHTC ngày 18/5/2011 của Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc vận động sử dụng sách giáo khoa cũ.

Thực hiện theo công văn số 186/PGD&ĐT-TV ngày 25/5/2011 của Phòng GD&ĐT Long Điền về việc vận động quyên góp sách giáo khoa cũ.

Nay trường THCS Nguyễn Thị Định yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm, các bộ phận, các đoàn thể thực hiện một số công việc sau:

1-     Năm học 2011-2012, tiếp tục triển khai cuộc vận động sử dụng lại sách giáo khoa cũ. Tổ chức quyên góp sách giáo khoa đã dùng để tặng học sinh lớp dưới. Ủng hộ sách cho tủ sách dùng chung thư viện để giúp các em học sinh nghèo, học sinh khuyết tật được mượn sách và sử dụng trong các năm học tiếp theo.

2-     Lập số ghi chép tên sách, số lượng, khối lớp… quyên góp cho thư viện nhà trường và danh sách học sinh được cho mượn hoặc tặng sách giáo khoa cũ năm học 2011-2012.

3-     Thời gian triển khai từ 18/8/2011 đến hết ngày 25/8/2011.

4-     Tất cả các loại sách, tạp chí quyên góp được, GVCN cho học sinh phân loại và nộp về thư viện trước ngày 25/8/2011, kèm theo bảng thống kê tên sách, số lượng, chủng loại,…Thư viện có trách nhiệm thu giữ và cho mượn theo hướng dẫn, lập báo cáo tình hình thực hiện theo mẫu sau:

-         Tình hình triển khai.

-         Nhận được bao nhiêu khối lớp:………Số lượng bản:……….

-         Cho mượn hoặc tặng bao nhiêu bản:………..

-         Số lượng bản sách giáo khoa còn lại thư viện:…………

Nộp báo cáo về phòng GD&ĐT (Đ/c Sơn) hạn chót ngày 08/9/2011.

 

 

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                      

- PGD&ĐT (b/c);

-GVCN, các đoàn thể (Để t/h);                                                                   (Đã ký)

-Lưu: VT,Thư viện.

 

 

 

 

                                                                                                                                Nguyễn Xuân Tiến

Theo nguồn tin ( Trường THCS Nguyễn Thị Định )

Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.