CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018
Tao slide anh voi jQuery Cycle
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT KIỂM TRA LẠI
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT KIỂM TRA LẠI

Cập nhật lúc: 14:58:06 - 20/02/2012

 

PHÒNG GD&ĐT H. LONG ĐIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                                   

Số:      34   /QĐ-THCSNTĐ

             Phước Tỉnh, ngày  19  tháng 7  năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Hội đồng xét duyệt kết quả kiểm tra lại năm học 2010-2011

 

 
   

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH

 

Căn cứ vào điều lệ trường trung học do Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ BGD-ĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            Căn cứ kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm cuối năm học 2010-2011;

            Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-THCSNTĐ về việc tổ chức kiểm tra lại;

            Theo đề nghị của các bộ phận có liên quan,           

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

         Điều 1. Thành lập Hội đồng xét duyệt kết quả kiểm tra lại năm học 2010-2011 gồm các ông (bà ) có tên sau:

1/ Ông Nguyễn Xuân Tiến – Chủ tịch

2/ Ông Nguyễn Văn Thế - Phó Chủ tịch

3/ Ông Đinh Tấn Dũng – Thư ký

4/ Ông Ông Văn Tuấn – Thành viên

5/ Bà Đặng Thị Ngọc Sang – Thành viên

6/ Ông Nguyễn Văn Sơn – Thành viên

7/ Ông Lê Ngọc Quý – Thành viên

8/ Bà Thái Thị Mỹ Hoa – Thành viên

9/ Bà Vũ Thị Hồng Linh – Thành viên

         Điều 2. Hội đồng xét duyệt kết quả kiểm tra lại có nhiệm vụ xét duyệt, công bố kết quả kiểm tra lại sau khi có kết quả chấm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

         Điều 3. Văn phòng nhà trường, các bộ phận có liên quan, các ông(bà) có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

-         Phòng GD&ĐT (b/c);

-         Như điều 3 (t/h);

-         Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Tiến

 

Theo nguồn tin ( Trường THCS Nguyễn Thị Định )

Có thể bạn quan tâm
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KIỂM TRA LẠI VÀ CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI

Căn cứ vào Kế hoạch số 29/KH-THCSNTĐ ngày 11/7/2011 của trường THCS Nguyễn Thị Định về việc Tổ chức kiểm tra lại và Tựu trường năm học 2011-2012. Nay Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Thị Định thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên và công nhân viên nhà trường những nội dung sau :

Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.